د احمد عصام عمود فقري

.

2022-12-02
    تارك اصلاه عامد متعمدا كافرا د