س رة

🚬به س جگه ره كه م هاوريمه🚬 💔اوانه ي تر گشتي درون💔 سورة البقرة - سورة 2 - عدد آياتها 286. فضیلت و خ و اص س و ره حمد حمد؛ و نام های دیگرش: فاتحة الکتاب، سبع المثانی، سئ و ال، شفا، ن و ر (1) نخستین س و ره قرآن است و دارای 7 آیه و مکی می باشد

2022-12-02
    كاتب أسمة م تبل د
  1. Subscribe to kurdistan tv us on Facebook us on Twitter https
  2. Sep 02, 2021 · عنـ
  3. ـقتها، بخـ
  4. 5:02
  5. 3- کدام گزینه صحیح است
  6. رسته‌ها
  7. ـشي سـ